About Me

header ads

Istilah matematik

Aksiom (axiom)
Ketentuan / hakikat (e-Kamus versi 5.01).
Premis asas sebagai tapak bertolak, anggapan-anggapan asas yang boleh diterima secara rasional oleh akal manusia (Mat Rofa Ismail, 1994, m.s. 72). Pernyataan yang diterima umum (tidak dibuktikan tetapi ternyata dari pengalaman sebagai suatu kebenaran) dan menjadi asas bagi sesuatu huraian (Kamus Dewan).

Konjektur (conjecture)
Pengagak (e-Kamus versi 5.01). Hads, sesuatu pernyataan yang belum boleh dibuktikan benar atau salah. Untuk menafikan pernyataan ini, kita hanya perlu memberi contoh penyangkal iaitu contoh kontra-positif (Mat Rofa Ismail, 1994, m.s. 98).

Korolari (corollary)
Akibat yang pasti, kesimpulan (e-Kamus versi 5.01).

Postulat (postulate)
Dalil, menggangap sesuatu betul (e-Kamus versi 5.01).

Proposisi (proposition)
Usul (e-Kamus versi 5.01).

Teorem (theorem)
Sesuatu keputusan yang telah dibuktikan benarnya (qadaya). Ahli mantik Islam menggunakannya untuk pernyataan umum, sama ada sudah dibuktikan kebenarannya atau belum (Mat Rofa Ismail, 1994, m.s. 43). Perinsip yang telah dibuktikan secara logis (Kamus Dewan).

Rujukan:

  1. Mat Rofa Ismail (1994). Mantik, matematik dan budaya ilmu: Pendekatan bersepadu dalam tradisi pengajian Islam. Lembah Pantai, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
  2. Kamus Dewan edisi baru (1992). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Post a Comment

0 Comments